فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ رَأَى كَوْكَبًا


با سلام


یک پژوهشگر مطلبی را بدست آورده که با هم مرورمی کنیم :


در آیه ی 76 سوره ی انعام اسم کاشف سیاره ی دنباله دار هالی آمده است!

( هالی که از کنار هم گذاشتن حروف قرمز عبارت « علیه اللیل» بدست می آید )

و شماره ی آیه(76) هم نشانگر دوره حرکت انتقالی بدور خورشید است

فَلَمَّا جَنَّ عَلَیه اللَّیلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ

الْآفِلِینَ


(الأنعام/76)

پس چون شب بر او پرده افکند ستاره‏ای دید گفت این پروردگار من است و آنگاه چون غروب کرد
گفت غروب‏کنندگان را دوست ندارم